Trường Mầm non A Túc  có đội ngũ CBGVNV gồm có 22 người/ 22 biên chế

- CBQL: 03 người

- Nhân viên: 03 người

- Giáo viên: 16 người